Riktlinjer för tillgängliggörande av kulturtidskrift som taltidning

Här kan du ta del av MTM:s riktlinjer för tillgängliggörande av kulturtidskrift som taltidning.

1. Bakgrund

Med stöd av förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier erbjuds kulturtidskrifter möjlighet att ansöka om att via MTM ges ut som taltidning.

En kulturtidskrift kan ansöka om att bli taltidning på årsbasis och blir ansökan godkänd kommer MTM producera och distribuera tidskriften som taltidning. Inget ekonomiskt stöd kommer att ges ut till tidskriften för att själv producera och distribuera den som taltidning.

För att tidskriften ska kunna ges ut som taltidning ska tidskriften följa rutiner för produktion- och prenumeranthantering enligt MTM:s anvisningar.

Målgruppen för tidskriften som taltidning är personer som, på grund av en funktionsnedsättning, har svårt att läsa tryckt text.

Det går att söka att bli taltidning för både tryckt och digital tidskrift, så länge en digital PDF kan levereras till MTM enligt våra anvisningar.

2. Villkor för behörig kulturtidskrift

Den som ger ut en kulturtidskrift i Sverige kan ansöka om att få tidskriften producerad som en taltidning.

Med kulturtidskrift avses en tidskrift som kommer ut regelbundet flera gånger per år och har ett innehåll som vänder sig till en allmän publik. Tidskriften ska innehålla kulturdebatt i vid mening eller ge utrymme för analys och presentation inom kultur och konst. Den grundläggande principen är att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som varandras förutsättningar.

Dessutom gäller att tidskriften

 • är resultatet av ett redaktionellt arbete,
 • går att ta del av genom prenumeration och
 • inte får komma ut med fler än 50 nummer per år

Tidskriften bör vända sig till en allmän publik vilket i det här sammanhanget betyder en öppen krets av mottagare som inte är avgränsad i förväg. Organisationstidskrift, medlemstidskrift eller liknande måste den vända sig till fler än organisationens medlemmar för att kunna bli utgiven som en taltidning via MTM. En tidskrift som ges ut med lokalt fokus måste ha nationell distribution och vara angelägen också på nationell nivå.

MTM prioriterar särskilt kulturtidskrifter som

 • riktar sig till personer från myndighetens målgrupper, det vill säga personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning och
 • handlar om, eller vänder sig till, barn och unga.

3. Villkor för produktion och distribution

 1. För att tidskriften ska kunna bli producerad som taltidning måste tidskriften tillhandahålla en digital PDF av numret som ska tillgängliggöras enligt MTM:s anvisningar.
 2. En nyetablerad tidskrift har ett år på sig att bygga upp en abonnentstock för tidskriften som taltidning.
 3. På begäran ska tidskriften lämna in en lista på de prenumeranter som lyssnar på tidskriften som taltidning.
 4. En tidskrift som produceras som taltidning via MTM ska informera om att tidskriften finns att prenumerera på i tillgängligt format som taltidning.
 5. Beslut om att tillgängliggöras som taltidning är giltigt i ett år. Om tidskriften vill fortsätta produceras och distribueras som taltidning måste en årlig ansökan komma in enligt MTM:s anvisningar.
 6. Tidskriften som taltidning får enbart erbjudas till prenumeranter som har en läsnedsättning på grund av en funktionsnedsättning. Utöver fördelas ansvaret enligt följande:

Tidskriftens ansvar vad gäller prenumeranthanteringen

 • Tidskriften administrerar prenumerationer av tidskriften som taltidning och ska lämna nödvändig prenumerantinformation till MTM.
 • Det är tidskriftens ansvar att enligt MTM:s anvisningar förmedla vidare de prenumeranter som ska få tillgång till tidskriften som taltidning eller som har avslutat sin prenumeration.

MTM:s ansvar vad gäller prenumeranthanteringen

 • MTM ansvarar för att anvisade prenumeranter får tillgång till tidskriften som taltidning.
 • MTM ansvarar för support till prenumeranterna på tidskriften som taltidning vad gäller läsningsutrustning som MTM tillhandahåller.

Olika sätt att läsa tidskriften som taltidning

 • Via MTM:s appar Akila eller Legimus.
 • I datorn via en länk som skickas till prenumeranten via e-post. Notera att prenumeranten behöver någon typ av läsprogram med talsyntes i datorn. Med det här alternativen kan även punktskriftsskärm användas.
 • Via webben akila.se
 • De prenumeranter som har Dagstidningen som taltidning och lånar en taltidningspelare av MTM kommer kunna läsa tidskriften som taltidning via den utrustningen.

4. Ansökan att bli utgiven som taltidning

 1. Ansökan för nästkommande år lyses ut på MTM:s webbplats med sista datum för ansökan.
 2. Ansökan ska göras via MTM:s anvisade e-tjänst som finns på webbplatsen. Till ansökan ska tidskriften bifoga aktuell abonnentstatistik, utgivningsplan för det året som ansökan avser samt en digital PDF-kopia på det senast utgivna numret. Minst en kontaktperson ska anges vid ansökan.
 3. Med stöd av inkomna handlingar fattar enhetschefen på Användarstöd beslut om godkännande eller avslag efter beredning och bedömning av handläggare.
 4. En ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag riskerar att inte bli behandlad. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom den tid MTM meddelar kan ansökan komma att inte bli behandlad.
 5. MTM får besluta att en beviljad utgivning som taltidning inte ska genomföras om det kan antas att utgivningen har beviljats felaktigt. Felaktigheten måste bero på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i sin ansökan.
 6. Beslut om avslag på ansökan att bli utgiven som taltidning kan ändras om det fattats på felaktig grund eller att det tillkommit nya omständigheter.

  I 36 – 39 §§ förvaltningslagen (2017:900) (FL) finns bestämmelser om rättelse eller ändring av beslut.

  Ett beslut om ändring enligt 37–39 §§ FL fattas av en annan person än den som fattat det felaktiga beslutet. Ett beslut om rättelse enligt 36 § FL fattas av samma handläggare.

  Även om MTM rättar eller ändrar beslutet, finns fortfarande möjlighet att överklaga grundbeslutet inom överklagandefristen. Prövningen i domstolen kommer göras med hänsyn tagen till den rättelse eller ändring som tidigare gjorts.

  För ändring av avslagsbeslut, skicka e-post till registrator@mtm.se och ange vilket beslut ändringsbegäran avser tillsammans med diarienummer och vilken ändring som önskas göras.
 7. I 40 § FL finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Det överklagade beslutet kan ändras av MTM endast i sådana fall som avses i 38 § FL och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. Det överklagade beslutet, tillsammans med eventuellt ändringsbeslut, lämnas sedan över till förvaltningsrätten för prövning.

För överklagande av beslut följ instruktion som framgår av överklagandebilagan.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)