MTM:s strategiska mål 2024-2026

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Men i många delar av samhället publiceras information i format som inte alla kan läsa. MTM:s uppdrag är därför att möjliggöra för alla att kunna läsa på sina villkor.

För att närma oss vår vision och peka ut riktningen de närmaste åren har vi tagit fram strategiska mål inom fyra områden för perioden 2024-2026:

Målområde 1: ett samlat erbjudande för produkter och tjänster

2026 har vi den kunskap vi behöver om läsarnas behov för att veta vad MTM ska erbjuda för att alla ska kunna läsa på sina villkor.

Det innebär att:

 • vi har en strategisk handlingsplan för våra produkter och tjänster utifrån kunskap om läsarnas behov och hur vi kompletterar marknaden
 • vi har arbetsmetoder för att följa upp och utvärdera användningen och effekten av våra produkter och tjänster löpande utifrån aktuella data
 • produktion, distribution och konsumtion samverkar metodiskt i vår produkt- och tjänsteutveckling.

Målområde 2: informationshantering

2026 arbetar vi strukturerat med vår informationshantering

Det innebär att:

 • vi har robusta och välkända processer rörande informationshantering innefattar bland annat informationssäkerhet, lagring, gallring och bevarande av information
 • medarbetarna känner sig trygga med hur de ska hantera allmänna handlingar och övrig information
 • allmänheten har förtroende för vår informationshantering.

Målområde 3: den svenska talboksmodellen

2026 har vi en klar bild över styrkor och svagheter i dagens talboksmodell, tagit ställning i frågan om berättigade användare och är redo att ta fram ett förslag för den svenska talboksmodellens framtid.

Det innebär att: 

 • vi har tagit fram en kartläggning över historik och nuläge där läsarnas och förmedlarnas behov ingår samt utrett och hanterat frågan om berättigade användare
 • vi har utvecklat scenarion för att förstå konsekvenserna av eventuella förändringar för läsarna, förmedlarna och MTM  
 • vi har utgått från att framtidens modell ska vara teknikneutral, förankrad i lagstiftning och passa in i ekosystemet för tillgänglig läsning.

Målområde 4: Tillgänglighetsdirektivet

2026 bedriver vi en ändamålsenlig, effektiv och rättssäker tillsyn och är väl rustade att vägleda alla som påverkas av lagen, både till våra egna och andras lösningar.

Det innebär att:

 • vi utövar en tillsyn som bidrar till främjandet av aktörerna som omfattas
 • vi har kunskap, metoder och kanaler att vägleda de aktörer som omfattas och påverkas
 • vi har anpassat behörighet, urval, produktion, distribution och konsumtion efter lagens konsekvenser.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)