Styrdokument

MTM:s verksamhet styrs och regleras av dokument. Här presenteras de kort med länkar till fördjupad information.

§ 17 upphovsrättslagen

§ 17 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder. Lagen har en ny skrivning som gäller från 1 juli 2005.

Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Förordning om ändring av förordning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Förordning med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier är den statliga instruktionen som styr MTM:s verksamhet.
Förordningen (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbreven

Regleringsbreven redovisar det ramanslag på kulturdepartementets utgiftsområde som finansierar verksamheten och det anslag från utbildningsdepartementet som finansierar produktion av studielitteratur för högskolestuderande med läsnedsättning.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lagen om upphovsrätten ger föreskrifter om hur talböcker skall hanteras, bland annat ska upphovsmannen meddelas och talboken katalogiseras.
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på Rättsnätet

Bibliotekslagen

Bibliotekslagen stadgar ansvaret för biblioteken att ge service till personer med läsnedsättning. I paragraf 8 anges bland annat att folkbiblioteken och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
Bibliotekslagen på Rättsnätet

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är en övergripande lag och har ersatt flera lagar inklusive Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Diskrimineringslagen gäller till exempel mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i skolan, högskolan och arbetslivet . Det regleras bland annat i 3 kap 14 §.

Portobefrielse för blindskriftsförsändelser

En viktig förutsättning för MTM:s verksamhet är portobefrielse för blindskriftsförsändelser. Post- och telestyrelsen, PTS, upphandlar kostnadsfri befordring av blindskriftsförsändelser (till exempel punktskriftsböcker och talböcker).
Portobefrielse för blindskriftsförsändelser

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)