För lokala arbetsgrupper

I de flesta kommuner med läsombuds- och högläsarverksamhet finns en lokal arbetsgrupp som fungerar som stöd till läsombud och högläsare. Arbetsgruppen håller i utbildning, läsombudsträffar med inspiration och information, olika läsfrämjande aktiviteter, samt ansvarar för registeruppdateringar.

Arbetsgruppens sammansättning

Arbetsgruppen har lite olika sammansättning beroende på om den riktar sig till LSS-omsorgen eller äldreomsorgen, om den stöder läsombud eller högläsare eller om den täcker flera av områdena ovan. Det viktiga är att ha med representanter från de verksamheter som samarbetar för att läsombuds- och högläsarverksamheten ska fungera.

Bra personer att ha med i gruppen:

 • en bibliotekarie från folkbiblioteket
 • en representant från ett studieförbund (oftast Studieförbundet Vuxenskolan)
 • en representant från relevant intresseförening (ofta FUB och Demensförbundet)
 • en volontärsamordnare, tillgänglighetssamordnare eller liknande från kommunen
 • ett läsombud från en LSS-verksamhet
 • ett läsombud/en högläsare från äldreomsorgen

Arbetsgruppen fördelar ansvarsområdena mellan sig och har en person som är sammankallande till möten. Mötena äger rum några gånger om året.

Tips och råd för planering av arbetsgruppens arbete

Vi har fått frågor från arbetsgrupper om hur man ska lägga upp sitt arbete. Här kommer lite tips och råd om arbetsplan, rollfördelning och annat som är viktigt att tänka på. Ni kan också ladda ner en mall-plan, som kan vara användbar för er arbetsgrupp.

1. Gör en årlig arbetsplan

 • Vad ska göras under året? Läsombudsträff vår och höst, ny utbildning, arbetsgruppsmöten, uppdatering av adresser till läsombud och högläsare, eventuellt andra arrangemang. Allt planeras in för hela året.
 • När ska det göras? Viktigt att bestämma datum, plats, tid.
 • Hur ska ekonomin lösas? Söka bidrag, avsätta egna medel.

2. Gör en permanent arbetsfördelning

 • Vem kallar till arbetsgruppens möten?
 • Vem ansvarar för adresser till läsombud och uppdateringar till MTM:s läsombudsregister?
 • Vem ordnar läsombudsträffar?
 • Vem ansvarar för utbildning och utbildningsledare? Ska ni hålla studiecirklar eller samla till en heldag med flera föreläsare?

3. Gör gruppens arbete synligt
Ta fram en enkel information om gruppen, varför gruppen finns och vad ni arbetar med. Medlemmarna i gruppen bör stå med, med telefon och e-postadress. Bra format: Vikt A4. Dela ut informationen till alla läsombud, till gruppbostäder och dagliga verksamheter, till anhöriga och gode män. Skriv gärna lättläst!

4. Förankra arbetet i gruppen
Skriv ner er årliga arbetsplan och skicka denna varje år för kännedom till socialnämnd, kulturnämnd och funktionshindersråd. Skicka med information om gruppen. Om det behövs, sök medel från nämnderna för att genomföra årsplanen.

Stötta läsombud och högläsare – den viktigaste uppgiften
Arbetsgrupper kan ha väldigt olika ambitionsnivå men en grundläggande uppgift måste fungera och det är att följa upp och stötta läsombuden.

Det innebär:

 • Gå igenom läsombuden minst en gång per år.
 • Se till att läsombud ersätts om de slutar.
 • Starta utbildningar för nya läsombud.
 • Ordna träffar för läsombuden vår och höst.

Förslag till ansvarsfördelning i arbetsgruppen utifrån denna uppgift:

 • Volontärsamordnare e.dyl. från kommunen: Sammankallande i arbetsgruppen, adressregister över läsombud.
 • Biblioteket: Hålla i träffar med lästips för läsombud och högläsare.
 • Studieförbundet: Hålla i utbildningar för läsombud och högläsare.
 • FUB och Demensförbundet: Följa upp läsombuds- och högläsningsverksamheten i samrådet med kommunen eller i funktionshindersråd.

Allt övrigt är plus-uppgifter som arbetsgruppen själv kan ta initiativ till. Det kan t.ex. vara:

 • Högläsning på biblioteket.
 • Årlig festlighet på biblioteket.
 • Skriva lättläst-kurs.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)