Samarbete över gränserna

De nordiska biblioteken för synskadade och personer med andra läsnedsättningar samarbetar regelbundet i olika frågor. MTM är medlem i de internationella organisationerna IFLA, DAISY Consortium och IDPF.

Nordiskt samarbete

De nordiska biblioteken för synskadade och personer med andra läsnedsättningar samarbetar inom olika områden, till exempel information, förvärv, service till målgruppen,  taktila bilderböcker och barnverksamhet. 

IFLA

MTM är sedan många år aktivt inom IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA håller årliga konferenser. Vartannat år hålls även förkonferenser för den sektion av IFLA som rör MTM:s område, Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section, LPD/IFLA .

DAISY Consortium

MTM är en av grundarna av det internationella The DAISY Consortium. I Sverige har vi det svenska Daisykonsortiet, SDK. Samarbetet inom konsortiet inriktas nu, internationellt och nationellt, på implementering av Daisy-standarden Daisy 3 där flera av MTM:s programmerare tar aktiv del.

Lånar böcker över gränserna

MTM har idag böcker på ett 50-tal språk och lånar in om det går från andra bibliotek. Det gemensamma formatet Daisy/Epub3 öppnar nya möjligheter att låna eller förvärva talböcker. Fortfarande återstår dock upphovsrättsliga hinder. Där är DAISY Consortium och IFLA viktiga aktörer.

Det globala biblioteket

Utvecklingen av ett globalt virtuellt bibliotek av världens tillgängliga medier, Global Asseccibel Library, GAL, är en viktig del av det internationella samarbetet. Möjligheten att öka inlån eller förvärv av varandras talbokstitlar ökar antalet titlar av tillgängliga medier för målgruppen samt resurserna som finns till förfogande används mer effektivt. Ett utökat bestånd av tillgängliga medier är av största betydelse i länder med en mångkulturell befolkning. För MTM:s del är behovet stort att kunna låna eller förvärva högskolelitteratur inläst på engelska samt att förvärva litteratur till personer med annat modersmål än svenska. DAISY Consortium arbetar tillsammans med WIPO inom TIGAR-projektet för ett globalt tillgängligt bibliotek.

IDPF

MTM är representerad i International Digital publishing Forum, IDPF. Inom IDPF drivs och utvecklas publiceringsformat som är viktiga för produktionen av tillgängliga medier.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)