Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet – detta gäller för e-böcker och programvara

Enligt en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska e-böcker och ändamålsenlig programvara bli mer tillgängliga. Med ändamålsenlig programvara menas till exempel appar eller spelare som används för att läsa e-böcker.

Bakgrunden till lagen är tillgänglighetsdirektivet, som antogs 2019. Utöver e-böcker omfattar lagen även vissa tjänster inom e-handel, bankväsende och transportsektorn. 

Vilka tjänster inom bokutgivning och -distribution omfattas av lagen?  

 • e-boken, som i lagen definieras som ”en tjänst som innefattar ett tillhandahållande av digitala filer som innehåller en elektronisk version av en bok som mestadels finns som text eller i grafisk form".  
 • programvara som används för att disponera, navigera i, läsa och använda de digitala filerna. 

Ljudböcker omfattas inte av lagkraven.  

Vad är en tillgänglig e-bok?  

En tillgänglig e-bok går att ta del av med olika sinnen. Boken ska till exempel vara uppmärkt på ett sätt så att läsaren kan använda hjälpmedel för att få tillgång till innehållet. Det ska finnas valmöjligheter för läsaren när det gäller exempelvis layout och navigering i boken. Längre ner i denna text kan du läsa mer om vilka tillgänglighetskrav som ställs på e-böcker i den nya lagen.  

Vem ansvarar för att lagkraven uppfylls?  

Den som säljer en tjänst till en kund, i detta fall den som säljer e-boken eller som tillhandahåller programvaran, måste se till att tjänsten är tillgänglig enligt kraven. Den som ger ut e-böcker, måste också se till att böckerna är tillgängliga enligt kraven. 

Finns det undantag för vissa företag? 

Ja, mikroföretag behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven. Till mikroföretag räknas företag med färre än tio anställda och som har en årsomsättning eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro. 

När börjar lagen gälla?  

Lagen börjar gälla i hela EU 28 juni 2025.

När börjar lagen gälla för e-böcker?

Enligt förarbetena till lagen kan lagkraven troligtvis inte tillämpas fullt ut när det kommer till e-böcker, på grund av det grundlagsskydd som de flesta e-böcker har genom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. För att lagkraven ska kunna tillämpas på e-böcker behöver regeringen först besluta att en grundlagsändring ska ske. För att ändra i grundlagarna krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Det finns i nuläget inget besked kring en grundlagsutredning i frågan.

När börjar lagen gälla för ändamålsenlig programvara?

Programvara för e-böcker omfattas inte av något grundlagsskydd, det vill säga för programvaran är lagen tillämpbar när den börjar gälla 28 juni 2025.  

Måste även redan publicerade böcker, så kallad backlist, följa kraven vid detta datum?  

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet slår fast att för att e-böcker ska kunna säljas i EU, behöver de uppfylla tillgänglighetskraven.

Dock finns vissa undantag från tillgänglighetskraven, som kan träffa e-böcker när det gäller vissa filformat för dokument som ingår i webbsidor och som offentliggjorts före den 28 juni 2025. Regeringen skriver följande i propositionen till lagen:

”Regeringen kan konstatera att direktivet inte gör något undantag för e-böcker publicerade före ett visst datum bortsett från att böcker som är utgivna i ett visst format omfattas av undantaget för filformat för dokument som offentliggjorts före den 28 juni 2025.”

MTM följer frågan och uppdaterar om ny information kommer innan lagen träder i kraft.   

Vilka är tillgänglighetskraven?  

Tillgänglighetskraven för alla tjänster i lagen, det vill säga både för e-böcker och programvara, är följande:  

 1. Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar och, om produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om dess koppling till dessa produkter samt om deras egenskaper när det gäller tillgänglighet och interoperabilitet med hjälpmedel; denna information ska 
 2. kunna uppfattas med mer än ett sinne, 
 3. presenteras på ett begripligt sätt; 
 4. presenteras för användarna på sätt som de kan uppfatta, 
 5. göra informationsinnehållet tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne, 
 6. presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, med beaktande av förutsebara användningsförhållanden, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken,  
 7. komplettera eventuella delar som inte består av text med en alternativ presentation av detta innehåll, 
 8. ge den elektroniska information som krävs vid tillhandahållandet av tjänsten, på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att göra den uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust. 
 9. Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta. 
 10. Om stödtjänster (hjälp-deskar, teletjänstcentraler, teknisk support, samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Det finns också specifika krav för e-boken. Den som är ansvarig ska:  

 • Säkerställa att e-böcker som utöver text även innehåller ljud tillhandahåller text och ljud synkroniserat.  
 • Säkerställa att e-bokens digitala filer inte hindrar tekniska hjälpmedel från att fungera korrekt.  
 • Säkerställa tillgång till innehållet, navigering i filens innehåll och layout, inbegripet dynamisk layout, tillhandahållandet av struktur, flexibilitet och valmöjligheter vid presentationen av innehållet.  
 • Möjliggöra alternativ återgivning av innehållet och driftskompatibilitet med olika tekniska hjälpmedel på ett sådant sätt att detta är uppfattningsbart, hanterbart, begripligt och robust.  
 • E-böcker ska göras upptäckbara genom tillhandahållande av information om e-bokens tillgänglighetsfunktioner via metadata.  
 • Säkerställa att åtgärder avseende förvaltning av digitala rättigheter inte blockerar tillgänglighetsfunktionerna 

Vilka format och standarder ska man använda för tillgänglighet i e-böcker?  

För den här sortens EU-direktiv kan EU-kommissionen hänvisa till standarder som ska gälla, men vad gäller kraven på e-böcker finns det i dagsläget inga utpekade standarder. MTM följer noga utvecklingen.  

Vilka standarder ska man använda för ändamålsenlig programvara för e-böcker?  

Inte heller för ändamålsenlig programvara för e-böcker har EU-kommissionen ännu pekat ut någon standard. 

MTM följer noga utvecklingen på EU-nivå och återkommer när mer information finns. 

Hur kommer tillsyn av e-böcker och ändamålsenlig programvara fungera?  

Den myndighet som får i uppdrag av regeringen att utöva tillsyn över dessa tjänster kommer att få till uppgift att ta fram föreskrifter samt avgöra hur tillsynen ska bedrivas. Regeringen har ännu inte meddelat vilken myndighet som ska ha detta uppdrag.  

Hur kommer MTM:s produktion av tillgängliga böcker och den digitala bibliotekstjänsten Legimus att påverkas av den kommande lagstiftningen?  

Lagen kommer troligen att ha påverkan på MTM och på Legimus. Men hur och i vilken utsträckning är idag svårt att ge ett exakt svar på.  

Den nya lagen ställer krav på e-böcker, så den utgivning som sker utan att kunna erbjuda formatet tillgänglig e-bok kommer fortsatt behöva anpassas för läsare med behov av tillgänglighet. 

Tillgänglighetskraven i den nya lagen kommer utifrån MTM:s bedömning inte heller att möta alla behov av tillgänglighet som finns hos läsarna. MTM:s produktion och Legimus kommer därför fortsatt vara viktig för att säkerställa att alla kan läsa på sina villkor. 

Hur kommer bibliotekssektorn att påverkas?  

Eftersom biblioteken förmedlar e-böcker och tillgängliga medier, kommer de troligen att påverkas.  

Det är troligt att Legimus inte kommer att vara den enda tjänsten eller distributionskanalen för tillgänglig litteratur. 

Likvärdig tillgång på e-böcker på bibliotek 

Det är viktigt att alla har möjlighet att låna e-böcker på biblioteket, och tillgänglighetsdirektivet aktualiserar frågan om hur läsare ska få likvärdiga möjligheter att läsa. Det har länge varit en utmaning för biblioteken att tillsammans med förlagen hitta en e-boksmodell som är ekonomiskt hållbar och rättvis för båda parter. Utmaningen får en ny dimension genom tillgänglighetsdirektivet.   

Det kommer fortsatt att vara viktigt att biblioteken har stor kompetens kring tillgängliga digitala format. När direktivet genomförs kommer det att finnas ett stort behov både av tillgänglig litteratur och av guidning till läsningen. Läsare med funktionsnedsättningar kan komma att behöva extra stöd när det gäller att hitta rätt väg till böckerna de letar efter. 

Hur kan jag som jobbar i bokbranschen hålla mig uppdaterad på lagen och processen framåt? 

Prenumerera på MTM:s nyhetsbrev som riktar sig till dig som jobbar inom bokbranschen, (öppnas i nytt fönster). 

Du kan också kontakta info@mtm.se med dina frågor så ska vi försöka besvara dem.  

Mer information om den nya lagen finns på regeringens webbplats, (öppnas i nytt fönster). 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)