Elna Jönsson sitter vid ett skrivbord på ett kontor.

MTM:s verksjurist om grundlagsskyddade e-böcker

Fyra frågor till Elna Jönsson, verksjurist på MTM, om lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Sedan intervjun gjordes har regeringen beslutat att utreda om mediegrundlagarna behöver justeras så att kraven i tillgänglighetsdirektivet ska kunna uppfyllas.

E-böcker är i stor utsträckning grundlagsskyddade i Sverige. Vad innebär det när det kommer till den nya lagen?

– De flesta e-böcker som ges ut i Sverige omfattas av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna står över alla andra lagar vilket innebär att övriga lagar inte får strida mot vad som står i dessa. Regeringen uttalar i förarbetena till den nya lagen att för de tjänster som omfattas av grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen ska den nya lagen inte tillämpas. Detta talar för att tillgänglighetskraven i den nya lagen inte blir skarpa för e-böcker som omfattas av grundlagsskydd när lagen träder i kraft.

När kan man vänta sig att kraven på e-böcker börjar gälla?

– Grundlagsfrågan är alltså inte helt klarlagd ännu utan detta måste prövas av den myndighet som får ansvar för att utöva tillsyn innan frågan är avgjord. Det som också kan hända, och som många remissinstanser önskat, är att regeringen tillsätter en grundlagsutredning som utreder frågan och eventuellt inför de förändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som behövs. Om en sådan utredning kommer fram till att det behövs grundlagsändringar behövs två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

Om en grundlagsändring krävs kommer kraven att kunna börja gälla tidigast efter riksdagsvalet 2026.

Även om mycket alltså talar för att tillgänglighetskraven i den nya lagen inte blir skarpa för e-böcker som omfattas av grundlagsskydd när lagen träder i kraft den 28 juni 2025 bör man som förlag göra sina egna riskanalyser och bedömningar.

Hur påverkar detta programvaran för e-böcker?

– Programvara för e-böcker, som finns i till exempel digitala abonnemangstjänster för e-böcker, omfattas inte av grundlagsskydd. Det innebär att kraven kommer att vara tillämpbara från det att lagen träder i kraft.

Vad gäller i resten av EU?

– Generellt sett kommer kraven på e-böcker att börja gälla i hela EU den 28 juni 2025. MTM känner inte till huruvida något annat land har motsvarande grundlagsproblematik som Sverige.

 

Läs mer om utredningen som regeringen har tillsatt. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)