Upphovsrättslagen

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning.

Vem får göra vad utan tillstånd?

Personer eller institutioner som i sin verksamhet behöver anpassa verk för personer med läsnedsättning får göra det på flera sätt: elektronisk text, stor stil, teckenspråk, lättläst text, punktskrift eller taktila bilder. Anpassningen kan ske av offentliggjorda litterära, musikaliska och konstnärliga verk, även sådant som bara finns publicerat på webben. Ljudupptagning får dock inte göras.

Den anpassade texten måste alltid göras till ett fysiskt exemplar. Anpassade texter eller bilder får inte överföras över nätet till den enskilde. Material kan framställas för undervisning, i studiecirklar, föreningsverksamhet, fritids- eller hobbyverksamhet.

Om personen med läsnedsättning behåller det framställda exemplaret ska ersättning utgå till upphovsmannen. Detta ska regleras via MTM. Man får göra högst tre exemplar utan att betala ersättning till upphovsmannen.

Framställda exemplar får inte spridas utanför målgruppen.

För vilka personer får anpassning göras?

Endast för personer med läsnedsättning som behöver särskilt anpassat material för att kunna ta del av verket.

Den som framställer exemplar har ett uttalat ansvar för att de inte sprids till andra än dem som är berättigade. Använd varningstexter som "OBSERVERA Framställd för personer med läsnedsättning i enlighet med 17 § upphovsrättslagen".

Kopia för privat bruk

Personer med läsnedsättning har rätt att själva göra en kopia av en lånad talbok för sitt privata bruk. Kopian får inte spridas till andra.

Vad får man göra med tillstånd från regeringen?

Bibliotek och institutioner som har tillstånd från regeringen får:

  • framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida och överföra dessa till samma målgrupp
  • kopiera framställda talböcker oavsett vem som framställt talboken från början
  • framställa exemplar av verk som sänds ut i radio och TV och film som döva och hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken.

Vilka bör ansöka om tillstånd av regeringen?

Universitets- och högskolebibliotek, länsbibliotek och kommunbibliotek/folkbibliotek behöver tillstånd främst för att kunna ladda ned talböcker från MTM.

Tillstånd behövs för bibliotek och organisationer som behöver kunna överföra till exempel framställd elektronisk text över nätet till en person med läsnedsättning.

Läns- och högskolebibliotek med tillstånd enligt gamla upphovsrättslagen bör söka tillstånd enligt nya 17 §.

Så ansöker man

Skriv ansökan enkelt och hänvisa till de punkter i lagen man vill söka tillstånd för. Observera! Tillståndet bör utöver 17 § upphovsrättslagen även omfatta berörda närstående rättighet för katalogskydd enligt § 49 upphovsrättslagen samt för fotografiska bilder enligt 49a § och vid behov paragraferna 45, 46 och 48.

Övergångsbestämmelse för BTJ och Ilab

BTJ och Inläsningstjänst AB (Ilab) har inte tillstånd enligt nya 17 §. De får dock framställa talböcker enligt en övergångsbestämmelse.

Försäljning till enskilda

Endast det bibliotek som har producerat en talbok har rätt att sälja den till en person med läsnedsättning. Bibliotek som köpt kopior av talböcker och bibliotek med tillstånd att ladda ned talböcker får endast låna ut dem.

MTM säljer sina talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till personer med läsnedsättning.

Ersättning till upphovsmannen ska utgå, enligt avtal mellan MTM och Sveriges Författarförbund, när en person med läsnedsättning får behålla ett anpassat exemplar.

Ljudböcker får göras som talbok

Bibliotek med tillstånd får framställa, det vill säga producera, talböcker av titlar som kommit ut i handeln som ljudböcker.

Om rutiner vid lokala inläsningar

Bibliotek med rätt att producera talböcker ska informera om 17 § i produktionen. BTJ säljer etikett att sätta på emballaget. I inläsningen läggs en ljudfil i mp3-format direkt efter påannonsen. Använd gärna den fil som MTM och BTJ har.

Information som skall ligga med på lokala inläsningar

Klicka på ljudfil om 17 § för att lyssna på den, eller högerklicka och välj "Spara mål som..." (eller motsvarande) för att spara filen på din hårddisk.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)