Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1.4 Punktskriftens egenart

Punktskriften består av 63 olika tecken, förutom blanktecken. Det går inte att med ett så relativt litet antal tecken återge alla de tecken och symboler som används i svartskrift. Punktskriften an­vänder i stället kombinationer av tecken, det vill säga förtecken som ändrar betydelsen av följande tecken – som i fallet med siff­rorna ovan. Detta ger punktskriften möjlighet att återge ett stort antal symboler. Se vidare avsnitt 3.1.

En A4-sida i en punktskriftsbok brukar rymma 29 rader och 28 tecken per rad. Detta betyder att avstavning är vanligare i punkt­skrift än i svartskrift. Gällande regler för avstavning ska tillämpas, d.v.s. sammansatta ord delas i de enkla ord de består av. Enkla ord av­stavas antingen enligt ordledsprincipen eller enligt enkon­son­ant­principen. Förkortningar, årtal, datum, siffer- och tecken­grupper får inte avstavas eller delas upp på flera rader. Se Svenska skriv­regler för regler för avstavning.

Layout som underlättar läsningen i svartskrift får inte samma effekt i punktskrift, utan kan tvärtom försvåra läsbarheten, efter­som lästekniken är helt annorlunda. Att överföra raster, färger m.m. skulle försämra läsbarheten i punktskrift. När man fram­ställer punktskrift måste man därför göra en avvägning mellan att å ena sidan ge så många detaljupplysningar som möjligt om svart­skriften och å andra sidan undvika sådant som försvårar läsningen.

Man kan skriva punktskrift för hand med reglett och stift, vilket motsvarar att skriva med penna. Man kan skriva punktskrift med en punktskriftsmaskin, en skriv­maskin där varje punkt motsvaras av en tangent. Till en dator kan en punktskriftsskrivare kopplas för att skriva ut text i punktskrift.