Lärare och elever överens om appars betydelse

Vid Linnéuniversitetet i Växjö pågår forskning om hur alternativa verktyg och appar påverkar elever i skolan. Och resultatet talar sitt tydliga språk; verktygen stärker läsutvecklingen och självbilden samt ökar motivationen.

Sedan 2011 har forskarna Idor Svensson, Emma Lindeblad och Thomas Nordström undersökt hur olika alternativa verktyg används av lärare och elever och hur de påverkar resultat och välbefinnande. De har pratat med cirka 220 elever i Umeå, Stockholm, Göteborg och Ronneby. Även lärarna har gett sin bild.

Resultatet är bland annat följande:

  • Elever med läs- och skrivsvårigheter mår i dag inte sämre än elever utan dessa svårigheter (mätt med Becks ungdomsskalor och CFSEI-III).
  • Elever med läs- och skrivsvårigheter är positiva till att använda appar för att exempelvis ta till sig text genom att lyssna.
  • Lärare anser att elever får ökat självförtroende och högre motivation att lära om de använder läs- och skrivstödjande appar.


MTM:s tidning Läsliv fick ett samtal med Emma Lindeblad som varit med i forskningsarbetet sedan 2011.
– Det var ett lite oväntat resultat att elever med läs- och skrivsvårigheter inte mår sämre än andra, säger Emma Lindeblad. Hon nämner att internationella studier har kommit fram till ett annat resultat. Att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har en lägre självkänsla, lägre förväntningar på sig själv och jobbigt med läxor. Emma Lindeblad menar att det finns flera faktorer som gör att eleverna kan ha lättare att acceptera sina läs- och skrivsvårigheter nu än tidigare.
– Det finns ökad kunskap om dyslexi, det finns bättre pedagogik och det finns tekniska hjälpmedel som underlättar läsningen.
– De lässtödjande apparna har gett eleverna självförtroende, kunskap och ett ökat intresse. Ett annat viktigt resultat visar vikten av att slippa gå iväg från klassrummet till specialundervisning. Nu kan man ju ta med sig plattan eller telefonen var som helst vilket gör att man inte känner sig annorlunda. Dessutom tycker eleverna att de är roliga att använda.

När det gäller självbilden och psykisk hälsa visar studien att lärare och föräldrar rapporterar att eleverna känner sig säkrare, mer självständiga, blir mer motiverade till skolan och får en positiv självbild när de använder lässtödjande appar. Och eleverna uppger, enligt Emma Lindeblad, att de har upptäckt litteraturens magi med historier, sagor och berättelser.

Glädjande för oss på MTM är att studien visar att en av de mest populära apparna är just Legimus som laddar ner och läser talböcker.

Fakta

69 barn och unga deltog i pilotstudien och 150 i huvudstudien. I pilotstudien var deltagarna 10-12 år och i huvudstudien kom deltagarna från årskurs 4, 8 och gymnasiet. Man har testat olika verktyg: taligenkänning, scanna text, talsyntes, träna läsning och att skriva/stava och lyssna på böcker i Legimus.

Lena Boquist

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)