Strukturerade textsamtal och lätta texter ger särskoleelver läsförståelse

Elever med kognitiva nedsättningar har stora möjligheter att ta till sig skriven text visar ett utvecklingsprojekt som genomförts av läsforskarna och professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Med hjälp av strukturerade textsamtal har eleverna i särskolan tränats i att både läsa och förstå faktatexter, ofta hämtade ur tidningen 8 Sidor. Resultatet av projektet presenteras nu i en bok för pedagoger som arbetar med barn med särskilda behov.

Ska vi ha en skola för alla är det av yttersta vikt att vi också ger elever med utvecklingsstörning  en god läsförståelse så att de kan förstå de texter de möter och bli delaktiga i samhället, framhåller Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg.  Den som är informerad kan bilda sig en egen uppfattning, försvara sina rättigheter och påverka sin situation. Insikter ger åsikter.

Men Skolinspektionens rapport 2010 var nedslående. Där framkom det att många särskolor prioriterar omsorg och ett gott emotionellt klimat i skolan på bekostnad av undervisning i läsförståelse. Det bör inte finnas någon motsättning menar författarna. Den viktiga omsorgen kan mycket väl förenas med en mer aktiv undervisning. Forskarna ger i boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal- för elever som behöver särskilt stöd exempel på hur detta kan gå till.

− Undervisningen i särskolan har styrts in mot det praktiska för att skolan saknat en fungerande pedagogik för till exempel läsundervisning, tillägger Ingvar Lundberg.

Lärandet har inte prioriterats

Svensk specialpedagogisk forskningen har till stor del handlat om relationer - och inte om själva lärandet.  Där skiljer man sig väsentligt från internationell forskning där just lärandet varit i fokus.

− I Sverige är det psykologer och inte pedagoger som har intresserat sig för särskolan, säger Ingvar Lundberg. Det gör att svensk specialpedagogik inte förstår läs och skriv.

Inriktningen på svensk specialpedagogik har resulterat i att svenska lärare saknar verktyg för exempelvis läsundervisning för barn med särskilda behov.

− Man har varit rädd för att utmana eleverna. Inte vågat utsätta dem för något. Därmed ger man inte eleverna möjlighet att få visa vad de kan, säger Monica Reichenberg. Vårt projekt visade att eleverna hade oväntade utvecklingspotentialer. Det är därför viktigt att vi vågar utmana eleverna i deras närmaste utvecklingszon.

Forskningsprojektet

Utvecklingsprojektet omfattade 40 elever på högstadiet. Fokus låg på läsning av faktatexter, ofta nyhetstexter hämtade ur den lättlästa nyhetstidningen
8 SIDOR. De texterna var mycket uppskattade.

Vanligtvis har man varit fokuserad på skönlitterära texter i liknande sammanhang, säger Ingvar Lundberg. Men vi ville ta ett livtag på faktatexter från tidningar och omvärld. Det ger barnen en viktig beredskap för att kunna läsa LSS och annat. Det är en delaktighets- och demokratifråga.

Läsningen följdes upp med strukturerade textsamtal där Monica och pedagogerna fokuserade på "varför-frågor". Målet med samtalen var att eleverna skulle få möjligheten att förstå och reflektera över innehållet i artikeln.

Monica Reichenberg genomförde de fem första textsamtalen, sedan tog de ordinarie pedagogerna över. Totalt blev det 82 samtal under 8 veckor. Samtalen hölls i smågrupper för att alla elever skulle komma till tals. Alla samtal videofilmades. Både Ingvar och Monica förvånades över resultatet.

Läsförståelsen ökade

Det visade sig att eleverna hade överraskande stora möjligheter ta del av och förstå texter, berättar Monica Reichenberg. Alla kan lära sig läsa mellan raderna och reflektera, men då behövs strukturerad undervisning.

Och ju fler samtal som hölls, desto mer aktiva blev eleverna. Alla hade läslust och de var positiva och engagerande. De ställde fler och fler frågor själva. De diskuterar gärna t ex roliga notiser från 8 SIDOR. Läsandet och pratandet gav också färdigheter. Inför och efter projektet tetades deras läsförmåga och de flesta presterade signifikant bättre vid den avslutande testen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten bekostade utvecklingsprojektet. Nu vill Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg gå vidare. De vill gärna att göra en likande studie i Umeå och  de har fått förfrågningar från Danmark. Erfarenheterna från det första projektet finns samlade i boken "Läsförståelse genom strukturerade textsamtal" (Natur och Kultur, 2011). Boken är ett läromedel som vänder sig till specialpedagoger.

Intervju: Erik Rågvik och Tom Weegar

Lite om Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg har varit professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Umeå universitet fram till 1995. Sedan dess har han varit knuten till Göteborgs universitet. Ingvar Lundbergs forskning är främst inriktad mot läsinlärning. Vilka är de kognitiva, språkliga och sociala förutsättningarna för en god läsutveckling? Kan man förebygga uppkomsten av lässvårigheter? Vad är egentligen dyslexi? Hur hänger räknesvårigheter och lässvårigheter ihop? Detta är några av de frågor han försöker besvara i sin forskning. Ingvar Lundberg avled 2012.

Lite om Monica Reichenberg

Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Göteborgs- och professor i literacy vid Umeå Universitet. Hennes forskningsområde rör läsning, framför allt läsförståelse. Hennes forskningsfrågor är: Hur kan texter göras begripliga för svaga läsare? Hur kan svaga läsares lässtrategier utvecklas? Dessutom har andraspråkselevers läsning varit föremål för hennes forskningsintresse.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)