En man läser på en läsplatta, har hörlurar på sig.

”Det finns ett stort intresse att bli riktigt grymma på det här”

Kommersiella produkter och tjänster ska vara fullt tillgängliga senast 2025. Allt enligt EU:s nya tillgänglighetsdirektiv. Resan mot att alla ska ha full tillgång till läsning tas i flera steg. Under de första åren kommer det nya direktivet införlivas i svensk lag. Efterlevnaden av lagen innebär helt nya utmaningar för bokbranschen.

Vad är tillräckligt tillgänglig läsning? Svaret kan variera – det är ju läsarens själv som avgör hur tillgänglig till exempel en e-bok är. För att göra olika typer av e-böcker och plattformar tillräckligt tillgängliga för alla läsare krävs ett gemensamt regelverk och riktlinjer att utgå från. I och med det nya europeiska tillgänglighetsdirektivet – som ska implementeras i svensk lagstiftning för att sedan efterlevas av marknadens aktörer – kommer svensk marknad om drygt tre år ha ett gemensamt ramverk för tillgänglig läsning att verka utifrån. Producenter av e-böcker och e-läsning idag är alltså direkt berörda av den nya lagstiftning som träder i kraft inom ett par år. Hur tillgänglig är marknaden idag då? MTM har precis tagit fram en rapport ”Strategier och mål för främjande verksamhet inom marknaden” med resultat från tre pilotstudier. Rapporten har fokus på tillgänglighet i abonnemangstjänster, e-böcker och inom digital nyhetsmedia. Målet med studierna har varit att kartlägga befintlig kunskap och nivå vad gäller tillgänglighet.

Resultaten från pilotstudierna har granskats i relation till de riktlinjer som tillgänglighetsdirektivet fastställer. Syftet på längre sikt är att MTM som kunskapscentrum ska kunna stödja marknadens aktörer så att de kan uppnå kraven utifrån tillgänglighetsdirektivet senast 2025.

Rapporten är tydlig – vi kan idag konstatera att det inom den granskade delen av marknaden finns stora brister när det kommer till tillgänglighet. De produkter och tjänster som studerats går helt enkelt inte att konsumera för personer med läsnedsättning. Och svårigheterna som läsningen innebär visar sig vara allt ifrån lättlösta detaljer till mer omfattande utmaningar. Till exempel blev det problem med löpande läsning för personer som använde skärmläsare som assisterande teknik. Vidare kunde inte tre av fyra abonnemangstjänster användas med talsyntes. Ytterligare ett exempel på brist på tillgänglighet är att 164 av 190 granskade böcker i testerna hade felaktig språkmärkning vilket innebär att talsyntesen helt enkelt läser boken på fel språk.

Hur ser då marknaden på sina produkter och tillgänglighet? Kännedomen om standarder, riktlinjer och verktyg för validering är mycket låg hos marknadsaktörerna. De pilotstudier som är genomförda har dock haft främjande effekt och väckt frågor, samtal och en vakenhet kring tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighet ses som ett värde i företagen och nu försöker man finna sätt för att säkra tillgänglighet för slutprodukten i arbetsprocesserna. Det finns insikt om att det ibland saknas så väl långsiktiga planer som kompetens för att lösa problemen själva. Viljan och engagemanget finns alltså och intresset är stort för att åtgärda de brister som finns. Aktörerna ser både marknadspotential i att öka sin tillgänglighet och att det stärker varumärket. Ett flertal marknadsaktörer har beskrivit arbetet som något de vill satsa på redan kommande år. MTM finns som stöd och samverkare. Här har MTM en viktig roll. Under de kommande åren finns behov av en rad strategiska åtaganden för att marknaden ska ha produkter och tjänster som är tillgängliga 2025. Redan nästa år kommer MTM erbjuda stöd till marknaden.

Sammantaget kan konstateras att det är en bra bit kvar, att vilja och engagemang finns samt att vi kommer fram om vi skyndar långsamt. Eller som en VD i pilotstudien uttryckte det: ”Det har inte sagts något som skulle vara omöjligt att göra, utan allt är möjligt. Vi ska jobba med detta, det gäller bara att få in det i rutinen”.

Marita Forsberg

MTM:s rapport ”Strategier och mål för främjande verksamhet inom marknaden”

– är en redovisning av resultat från tre pilotstudier (”Tillgänglighet i abonne-mangstjänster”, ”Tillräckligt tillgänglig bok” respektive ”Tillgänglighet inom digital nyhetsmedia”). När man ser till resulta-ten från pilotstudierna och ställer de mot riktlinjerna i tillgänglighetsdirektivet är slutsatsen tydlig: denna del av markna-den är inte tillgänglig. De produkter och tjänster som studerats går inte fullt ut att konsumera för MTM:s målgrupper. Rapporten visar därför på behovet av en rad strategiska åtgärder för MTM inom främjande arbete i relation till marknadens aktörer.

Tillgänglighetsdirektivet

I april 2019 godkändes Tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act (EAA) av Europakommissionen. Direktivet omfattar bland annat tjänster och produkter som rör datorer, smarta telefoner, e-böcker, banktjänster och biljettköp. Syftet är att ge samma förutsättningar i Europa för personer med funktionsnedsättning. Direktivet innebär konkret att kommersiella produkter och tjänster ska följa internationella standarder för tillgänglighet. År 2022 ska direktivet vara införlivat i svensk lagstiftning, sedan har marknaden fram till 2025 för att anpassa sig efter lagen.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)