Maria Glawe är projektledare och initiativtagare till Sustainable poetry.

Sustainable Poetry i Trelleborg

Poesi för en hållbar framtid är ett projekt som handlar om kreativt poesiskapande inom ramen för Sustainable poetry. Här använder man sig av läsning och språkets utvecklande kraft för människans förmåga att ta till sig kunskap.

Projektet är för alla elever, oavsett förutsättningar. Det är skapat ur ett tätt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. 

-Barn och ungas röster är en betydelsefull kraft om vi ska nå de globala målen - och den kraften tas tillvara i Sustainable Poetry. Det förklarar Maria Glawe, som är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Sustainable Poetry, eller Poesi för en hållbar framtid som det kallas på svenska, öppnar upp för ett inkluderande samskapande. Med poesin får eleverna en röst i samhällsdebatten. Den språkliga mångfalden bland eleverna lyfts fram som en resurs i undervisningen.

Projektet har under några år växt och är nu globalt. Genom digitalt samskapande med vänskolor, främst i Europa men också i Afrika och Nordamerika, har projektet tagit oanade proportioner. Med ett vidgat perspektiv och medskapande stärks känslan av gemensamt ansvar för att nå de globala målen.

Teamet som arbetet med Poesi för en hållbar framtid har haft ett särskilt bra samarbete med modersmålslärare, introduktionsprogrammen för nyanlända och Resurscentrum på Söderslättsgymnasiet, där projektet föddes. Det har varit ett projekt som bringat samman lässvaga och lässtarka grupper som kunnat mötas av nyväckt glädje för poesi där alla kunnat delta och läsa på sina villkor.   Under projektet har vi lagt särskild vikt vid att inkludera och inspirera - det viktigaste av allt har varit medskapandet hos våra elever och genom att lyfta det har vi tillsammans skapat livslång läsglädje. Sustainable poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)