Foto: Sara Mac Key.

Den svenska talboksmodellen

I den svenska modellen för talboksverksamhet ansvarar staten för produktion, information och lånecentralsfunktion. Länsbiblioteken ansvarar för regional service och information. Kommun- och högskolebibliotek ansvarar för utlåning till personer med läsnedsättning. Talboksförsändelser är portobefriade till och från bibliotek. Biblioteken kan köpa kopior av MTM:s talböcker hos BTJ.

Modellen

 • Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet med ansvar för produktion och bibliografisk beskrivning av talböcker samt för information och rådgivning till bibliotek inom sitt verksamhetsområde. MTM är lånecentral för talböcker.
 • MTM:s digitala bibliotek är en nationell resurs för nedladdning av talböcker till bibliotek som har rätt att förmedla talböcker enligt 17 § Upphovsrättslagen.
 • Länsbiblioteken - regionbiblioteken har ansvar inom sina respektive regioner för att stödja de lokala biblioteken i deras talboksverksamhet. 
 • Kommunernas bibliotek har ansvar som låneförmedlare till personer med läsnedsättning.
 • Högskole- och universitetsbiblioteken har ansvar som låneförmedlare till studenter med läsnedsättning. 
 • Biblioteken kan köpa kopior av MTM:s talböcker hos BTJ. 

Bakgrund

Den svenska talboksmodellen startade i och med 1979 års kulturpolitiska beslut med utredningen Kultur åt alla (SOU 1976:20) som grund.

I talbokskommitténs utredning Talböcker - Utgivning och spridning (SOU 1982:7) föreslogs en decentraliserad talboksverksamhet.

Folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) tar upp myndighetens roll som lånecentral och de lokala bibliotekens ansvar för talbokslåntagarna. Utredningen föreslog statliga bidrag till länsbiblioteken: "Ansökan skall bygga på en inventering av talboksbehoven i länets kommuner och i övrigt redovisa en plan för hur talboksförsörjningen skall ske med angivande av ansvarsfördelningen mellan enskilda kommuner och länsbibliotek."

I MTM:s remissvar på betänkandet Boken i Tiden (SOU 1997:141) står bland annat: "Det unika med den svenska talboksmodellen är bredden på produktionen. Ingen önskan ska kunna vara för udda. Genom portobefrielsen kan lånet förmedlas med vändande post. Den stora nackdelen med den svenska talboksmodellen är den funktionshindrade läsarens beroende av biblioteksväsendet. Talböcker kan endast lånas på bibliotek."

Läs mer om talboksverksamhetens historia (öppnas i samma fönster)

Bibliotekens ansvar för tillgänglighet för personer med läsnedsättning

Alla bibliotek ansvarar för att ge service till sina låntagare. Låntagare med läsnedsättning behöver extra uppmärksamhet från biblioteket för att få sina behov tillgodosedda.

De flesta bibliotek kan med enkla medel arbeta för att uppnå grundkraven för en tillgänglig verksamhet:

 • All personal på biblioteken ska veta vad talböcker är, vilka de är till för och var man kan låna dem.
 • Låntagare behöver bara veta att man kan låna allt man kan tänka sig via det lokala biblioteket men 
 • all personal måste veta att talböcker, utöver det som står på den egna hyllan, finns att låna in från länet och från MTM. 
 • Alla bibliotek ska ha information uppsatt om vad talböcker är och vilka de är till för. 
 • All personal ska känna till att talböcker finns i Daisy-format.
 • All personal bör kunna söka i legimus.se. Länk till legimus.se ska finnas i det lokala bibliotekets katalog på nätet.
 • All personal ska känna till att det finns talboksspelare och läsprogram. 
 • Alla bibliotek ska ha talboksspelare till utlåning/demonstration.
 • All personal bör kunna hantera den talboksspelare som finns på det lokala biblioteket och visa hur man använder den för en låntagare. Vilket helt enkelt kan vara: här sätter man på - här stänger man av. Som första start räcker det långt.
 • Det lokala bibliotekets webbplats ska informera om att det finns talböcker för dem som har läsnedsättning och ha länk till MTM:s webbplats.
 • All personal ska känna till att MTM har en webbplats och en katalog på nätet.
 • Alla bibliotek ska ha någon form av anpassad utrustning. Förstoringsglas är ett minimikrav. Skanner, dator med talsyntes, dator med förstoringsprogram, dator med punktskriftsskärm är önskvärda kompletteringar.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)