MTM:s synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. I maj 2018 presenterades ett första utkast: Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi. MTM har fått möjlighet att lämna synpunkter till detta utkast.

MTM anser att det finns många bra förslag att gå vidare med i det fortsatta arbetet mot en nationell biblioteksstrategi.  Våra synpunkter och förslag utgår från den formulering i vår förordning som för fram att MTM ska ”i samverkan med bibliotek och skolor i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken…”.

MTM har också ett särskilt uppdrag att ”inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och organisationer”.

Fokus på MTM:s inspel ligger därför på de användare som via biblioteken får eller bör få stöd och hjälp till tillgänglig läsning och information.

Sammanfattning

MTM förordar att det i utkastet till en nationell biblioteksstrategi tydligt framgår att:

  • den demokratiska rätten till information kräver tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga
  • tillgänglig läsning är en aspekt som genomsyrar alla målområden med hänvisning till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt diskrimineringslagen
  • tillgänglighet inte endast definieras som en riktad service till personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet gäller en prioriterad infrastruktur som möter behovet av effektiva digitala tjänster, samordnad service utifrån individens behov och förutsättningar, samt ger alla medborgare tillgång till information, litteratur och nyheter.
  • en väl utbyggd och fungerande skolbiblioteksverksamhet är en grundförutsättning för att tillgänglig läsning ska vara en självklarhet för alla elever
  • samtliga digitala tjänster som utvecklas med allmänna medel ska möta upp mot aktuella krav på tillgänglighet

Läs hela svaret här

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)