MTM:s, Taltidningsnämndens och 8 Sidors remissvar på medieutredningen

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har lämnat sitt remissvar på Medieutredningen. MTM är positiv till det föreslagna mediestödets syfte, men vill betona att tillgänglighet bör vara en grundförutsättning för att ta del av stödet.

MTM är också positiv till förslaget att inkludera den digitala och sociala medieanvändningen i sitt uppdrag. Det är av stor betydelse för ett fungerande samhälle att alla, oavsett förutsättningar, kan ges möjlighet att ta del av nya medier och kommunikationssätt.

MTM ställer sig bakom det föreslagna mediestödets syfte men anser att tillgänglighet bör vara en grundförutsättning för att få mediestöd. Det skulle kunna formuleras som ett krav på att ansökande medieföretag åtar sig att ta fram och följa en långsiktig plan för tillgänglighetsarbetet.

MTM är positiv till en översyn av stödet till taltidningar i syfte att utveckla nya former för tillgängliggörande av allmänna nyhetsmedier. MTM anser dock att stödet till taltidningar och det föreslagna mediestödet inte ska slås samman och fördelas av den föreslagna mediestödsnämnden. Taltidningsverksamheten och det direkta taltidningsstödet till tidningsföretagen utgör en helhet som bör hållas samman och vara kvar inom MTM. Utifrån MTM:s löpande taltidningsverksamhet och den kompetens som byggts upp på myndigheten, har MTM goda förutsättningar för att stödja tidningsföretagens egna insatser för en ökad tillgänglighet.

MTM ställer sig också bakom förslaget om en ökad samordning av de statliga organ som finns på det tillgängliga medieområdet.

Tidningen 8 Sidor och MTM:s särskilda beslutsorgan Taltidningsnämnden har tagit fram egna yttranden över betänkandet. Läs dem nedan.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Husberg, pressansvarig MTM
Telefon: 076-540 28 18, e-post: karin.husberg@mtm.se

Läs hela remissvaret (öppnas i nytt fönster)

Taltidningsnämndens svar i sammanfattning

Taltidningsnämnden tillstyrker att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får i uppdrag att se över verksamheten med taltidningar och mottagarutrustning. Översynen bör genomföras så brett och förutsättningslöst som möjligt.

Nämnden avstyrker den föreslagna uppdelningen av taltidningsverksamhet och taltidningsstöd på två myndigheter. Det framgår inte av utredningen hur detta ska fungera. Taltidningsverksamheten kan rimligen inte flyttas till den tänkta mediestödsnämnden och taltidningsstödet är kopplat till taltidningsverksamheten. Vi avstyrker definitivt att stödet till taltidningar och det nya mediestödet slås samman och fördelas av den nya mediestödsnämnden.

Läs hela remissvaret (öppnas i nytt fönster)

8 Sidors svar i sammanfattning

• Vi välkomnar en utredning som undersöker vilken huvudman som är lämpligast för 8 Sidor.
• Vi är positiva till möjligheten att bli en del av public service och att detta utreds i samband med nästa tillståndsperiod för de offentligt finansierade medierna.
• Vi hoppas att en utredning av huvudman, utöver frågan om oberoende, också tar hänsyn till 8 Sidors behov av en långsiktig och stabil lösning.

Läs hela remissvaret (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)