Äldre kvinna sitter med surplatta i fåtölj
Foto: Elliot Elliot

Nu siktar vi mot tillgänglighet för alla

Läsande har sedan lång tid tagit sig nya former. Ljudböcker och e-böcker vinner mark och bok- och tidningsförlagen börjar nu se de möjligheter och fördelar som tillgänglig läsning skapar. I en tid där tillgänglighet knackar på dörren är MTM med och öppnar den. Och vi bjuder in marknadens aktörer att slå följe.

Det förändrade medielandskap vi ser idag är frukten av en digitaliserad värld, men även resultatet av en ökad kunskap om fördelarna med tillgängliga böcker och tidningar. Egentligen är det en självklarhet – läsning ska vara på lika villkor – men vi har fortfarande en bit kvar på vägen till läsning som utgår från läsarens förmåga.

Den digitala utvecklingen innebär nya möjligheter för många, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Kommersiella lösningar kan allt oftare användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Att många tjänster och produkter blir digitala bidrar till inkludering i samhället, men de är inte per automatik tillgängliga.

Stor kartläggning av mediebranschen

MTM arbetar just nu med en stor kartläggning av bok-, läromedels- och tidningsbranschen. Arbetet är ett led i myndighetens framtidsstrategi. Avsikten är att finna former för samverkan och, i ett första skede, definiera riktlinjer och standarder för tillgänglighet i produktion av litteratur. Inom den kommersiella marknaden finns många hinder för att hela distributionskedjan ska vara tillgänglig. Genom ett främjande arbete mot väl valda delar av denna kedja vill MTM arbeta aktivt för att försöka överbrygga hindren.

I flera spännande pilotprojekt initierade av MTM pågår samverkan med ledande marknadsaktörer där styrkor, svagheter, hinder och möjligheter formuleras. Frågor som lyfts är bland andra ”vad är en tillgänglig e-bok?” och ”hur kan marknaden ändra sin produktionsprocess och distribution för att inkludera alla läsare?” Bonnierförlagen är en av de aktörer MTM samverkar med i pilotprojektet

Minimikrav för tillgängliga böcker. Jeanette Löfgren är Digitalt affärsansvarig och affärsutvecklare på Bonnier-förlagen och säger:

– Vi välkomnar MTMs ambition att främja tillgänglighet i samverkan med bokmarknaden. Förlagen vill alltid nå flerläsare och vi ser fram emot att skapa digitala produkter som är tillgängliga för fler.

Strävan efter en universiell utformning

Vad är då en tillräckligt tillgänglig bok? Graden av tillgänglighet är avhängig läsarens upplevelse och förmåga att tillgodogöra sig texten. Den standard MTM eftersträvar att utveckla utgår från läsaren, men tar även hänsyn till de förutsättningar för tillgänglig produktion som marknadens aktörer har. Definitionen av en tillräckligt tillgänglig bok ska vara konstruerad så att den kan utvecklas och förändras över tiden för att tillgodose användarens behov.

Målet är att det samarbete MTM initierat med marknaden ska leda till en universell utformning av produkter och tjänster. Som kunskapscentrum blir MTM:s roll sedan att förvalta riktlinjer och standarder och samtidigt fortsatt inspirera och motivera till utveckling och breddning av tillgängligheten vad gäller all läsning.

Tillgänglighet på lika villkor en förutsättning

Axiell Media, som utvecklar och distribuerar digitala produkter och tjänster för kunder inom förlag, bibliotek och skolor, medverkar i ett par av pilotprojekten.

– I ett inkluderande och demokratiskt samhälle är tillgänglighet på lika villkor en förutsättning, säger Eva Houltzén, VD på Axiell Media. Som partner till MTM är vi med och utvecklar, testar och utvärderar nya projekt och tekniska lösningar för att hjälpa fler att få tillgång till litteratur på deras villkor.

– I den här piloten har vi byggt en funktion för att hjälpa förlagen tillgänglighetstesta sina e-böcker. Baserat på feedback som de får efter testet kan de fortsätta utveckla och anpassa sitt material för att fler ska få tillgänglighet till digitala böcker nu och i framtiden. Det är ett arbete vi är mycket stolta över att delta i.

På MTM finns stora förhoppningar om att hitta nya kreativa och hållbara lösningar. Som ett nästa steg planeras samverkan med lättlästa förlag kring gemensamma riktlinjer. Med visionen att tillgängliggöra all litteratur har vi kommit en bit på vägen.

 

Exempel på pilotprojekt:


Minimikrav för tillgängliga böcker

Tillsammans med Bonnier, Norstedt och Axiell Media utreder MTM de hinder som finns för att uppnå tillgänglighet inom den kommersiella produktionen. MTM:s mål är två: att öka graden av tillgänglig läsning samt att ta reda på hur ett främjande arbete utformas på bästa sätt.

Främja lättläst produktion 
Genom att låta en forskare följa produktionen av lättlästa böcker hos ett antal marknadsaktörer vill MTM svara på frågan: hur skiljer sig den redaktionella processen av lättläst litteratur från annan produktion? Målet med forskningsstudien är att genom ett ”best practice” ta fram en metod för MTM:s marknadsfrämjande arbete framöver.

Tillgänglighet inom nyhetsmedia
MTM har testat webbtillgängligheten inom textbaserad nyhetsmedia och erbjuder i ett andra steg konsultativt stöd till de medverkande i studien. Medieföretagen Mittmedia och Bonnier News har visat intresse och uppföljande workshops kommer att genomföras under början av 2019.

TEXT: MARITA FORSBERG

Artikeln är hämtad ur Läsliv - nummer 3, 2018

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)