Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringen beslutar om intensifiering av utvecklings- och förändringsarbetet för taltidningsverksamheten

Regeringen har i dag givit Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen i uppdrag att intensifiera ett utvecklings- och förändringsarbete när det gäller den statligt finansierade taltidningsverksamheten. I uppdraget ingår även att ta fram ett fördjupat underlag till det beredningsarbete som pågår inom Regeringskansliet av förslag som lämnats i tidigare rapporter.

Taltidningsnämnden och Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisade i november 2008 två rapporter med förslag till framtida inriktning av det statliga stödet till taltidningsverksamhet.


I rapporterna lämnas ett antal förslag till förändringar av nuvarande taltidningsverksamhet, bland annat att samtliga taltidningar på sikt ska produceras med hjälp av talsyntes. En del förslag kräver regeringens och riksdagens ställningstaganden, medan andra förslag kan genomföras inom ramen för myndigheternas nuvarande mandat och uppdrag.


Utgångspunkten för det fortsatta arbetet ska bland annat vara att öka tillgängligheten för målgruppen till dagstidningarnas material samt att effektivisera utnyttjandet statliga medel.


Uppdraget ska delredovisas halvårsvis med början den 1 mars 2011. Slutrapportering ska ske senast den 1 mars 2013.


Uppdraget ska under 2010 finansieras med ett belopp om högst fem miljoner kronor från anslaget för ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade som disponeras av Post- och telestyrelsen. För 2011-2013 beräknas motsvarande maxbelopp utgå för uppdraget.


- Det är angeläget att säkerställa den fortsatta tillgången till taltidningar samtidigt som de statliga medlen för taltidningsverksamheten används effektivt. Jag är därför mycket nöjd med att ekonomiska resurser nu finns tillgängliga för arbete med dessa frågor på berörda myndigheter, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


- Det är oerhört viktigt att alla har möjlighet att vara delaktiga i informationssamhället. Användningen av ny teknik, som till exempel taltidningar via Internet, är bra exempel på hur vi kan öka tillgängligheten för människor. Jag är därför mycket glad att myndigheter under både Näringsdepartementet och Kulturdepartementet samverkar för att utveckla detta område, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.


Kontakt

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson