Frågor och svar om uppdraget

Vi har samlat några frågor och svar om uppdraget.

Vad innebär uppdraget?

Översynen ska beskriva hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola samt redogöra för möjliga åtgärder och förändringar av verksamheten.

Varför görs detta?            

Det saknas i dag sammanställd kunskap om hur god tillgängligheten är genom alla delar i skolsystemet.

Ur Uppdraget: Regeringens utbildningspolitik strävar efter att utjämna socioekonomiska skillnader och att ge alla människor möjlighet att utvecklas. Alla barn, unga och vuxna ska också ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättning (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, s. 195).

Regeringen har också förbundit sig till de globala utvecklingsmålen i 2030-agendan. I mål fyra, God utbildning för alla, anges att utbildningssystemen måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.

Hur ska översynen göras?

MTM ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från berörda aktörer. Det innebär kontakter med representanter för utbildningar på alla nivåer, referensgrupper liksom företrädare för organisationer, institutioner med mera.

Uppdraget anger att översynen ska genomföras inom nuvarande budgetramar för myndigheterna. Det innebär att medarbetare på MTM och SPSM kommer att utföra arbetet.

Hur ska översynen att gå till?

Översynen ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus.

Först görs en kartläggning över vilka tillgängliga läromedel som finns samt hur dessa används. Kartläggningen genomfördes under perioden maj-augusti 2017 av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Kartläggningen kommer att göras publik i september för att intressenter ska kunna ge synpunkter på materialet.

I slutet av november kommer ett utkast till en rapport med eventuella åtgärdsförslag att göras publik för att intressenter ska kunna ta del av materialet och lämna synpunkter. De synpunkter som intressenterna lämnar beaktas. Rapporten färdigställs och lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)