Ansiktsporträtt av kvinna.
Foto: Elliot Elliot.

Användarundersökningar

Användarundersökningar är en metod för MTM att få veta mer om behov och förutsättningar hos målgrupperna samt hur våra tjänster och produkter används. Myndigheten anlitar konsulter, gör egna undersökningar och samverkar med olika aktörer.

Användarundersökning punktskrift

Under våren 2018 har MTM gjort en användarundersökning bland punktskriftsläsarna med syfte att få ett underlag för utveckling av produkter och tjänster.

Den senaste användarundersökningen genomfördes 2015 och gällde då taktilt läsande barn och ungdomar. I år var det vuxna läsare som tillfrågades. Frågorna rörde bland annat hur läsarna upplever kvaliteten i punktskriftsprodukterna, på vilket sätt man helst läser punktskrift – till exempel elektroniskt - och om man har önskemål om litteratur på andra språk än svenska.

Undersökningen visar att många är nöjda – det är få som uttrycker ett missnöje.

Läs hela rapporten från användarundersökning om punktskrift

Rapport från intervjuer, ”Från Textview till Epub3” - mars 2018

MTM har ett projekt tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten avseende e-textformat och en övergång till Epub3 från Textview.  Epub har stor potential att ge mer funktionalitet genom att det möjliggör att skärmläsningsprogram kan känna av olika typer av innehåll (genom uppmärkning). Olika målgrupper kan bättre ta del av den nya produkten tack vare universal design.

Denna undersökning syftar till att kartlägga vad det är som uppskattas med Textview och att få fram testare av Epub3-formatet senare i projektet.

Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läsarundersökning taltidningsläsare - 2017

Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM har tidigare genomfört undersökningar som främst har fokuserat på hur taltidningsläsarna upplever tekniken. Den senaste undersökningen är unik då syftet var att ta reda på mer om taltidningsläsarnas läsvanor eftersom hela läsupplevelsen är intressant. Resultatet från undersökningen ska ligga till grund för framtida utveckling av taltidningen.
Läs mer om rapporten

Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Orsak till uppsägning av taltidningsprenumeration - 2017

MTM har under hösten 2017 genomfört en undersökning om anledningen till varför man har sagt upp sin taldagstidningsprenumeration. Undersökningen ger en bra helhetsbild till anledningen men syftet har framför allt varit att närmare undersöka hur mycket den befintliga utrustningen som behövs för att läsa taltidningen har påverkat valet att säga upp prenumerationen.

Undersökningsföretaget Markör har ringt upp de som sagt upp sin prenumeration sedan våren/sommaren 2017 för att närmare ta reda på orsaken till uppsägning. Undersökningen visar att den största anledningen är naturliga orsaker. Naturliga orsaker är framför allt bristande ork/sjukdom, återfått hälsa/syn och läsning av tidningen på annat sätt. 
Läs hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Undersökning om engelsk talsyntes - 2017

Under våren 2017 har MTM genomfört en användarundersökning för att ta reda på vad låntagarna tycker om att lyssna på engelsk skönlitteratur med talsyntes. Undersökningen gick till så att respondenterna fick lyssna i cirka 8 minuter på ett stycke ur en bok, och sedan svara på frågor om rösten och uppläsningen.
Läs mer om undersökningen

Utvärdering av kampanj mot nyanlända - 2017

Hösten 2016 tog MTM fram ett informationsmaterial för personer med svenska som andraspråk om att det finns lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation. Som ett led i marknadsföringen av materialet genomförde vi en kampanj som vände sig till de som möter nyanlända. Undersökningsföretaget Markör har utvärderat kampanjen. Nästan 70 % av de som beställde kampanjpaketet har deltagit i Markörs webbenkät.

En klar majoritet (86%) anser att informationsmaterialet innehåller relevant information för målgruppen och att det är användbart, och nästan lika många (85%) tycker att det erbjuds på de viktigaste språken. Nästan alla (92%) anser att materialet totalt sett är bra.

Bibliotek (33%) och grundskola (23%) tillhör de stora beställarna, och materialet kommer i nästan hälften (47%) av fallen att användas i undervisning. I andra hand beställdes materialet för att användas i språkcaféer (31%) och i tredje hand som utställningsmaterial (26%).
Hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid frågor om rapporten kontakta Malin Elgborn på Marknad, malin.elgborn@mtm.se

Användarundersökning bland våra taltidningsprenumeranter - 2016

Under vecka 48-49/2016 gjorde vårt undersökningsföretag Markör en användarundersökning bland våra taltidningsprenumeranter. Detta var en uppföljande undersökning av den som gjordes tidigare under hösten. Även den här gången ringdes drygt 400 taltidningsprenumeranter upp.

Prenumeranterna fick under hösten en kort text i dagstidningen som förklarade att det skulle ske en uppgradering av deras taltidningsspelare. Därför ville vi följa upp hur användarna upplevde uppgraderingen, om de hittat de nya funktionerna, om de vill ha en manual samt om de vill bli uppringda av Taltidningshjälpen. Efter årsskiftet kommer Taltidningshjälpen ringa upp dem som uppgav att de vill ha ett samtal. Vi kommer också skicka ut manualer till dem som vill ha.
Läs rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid frågor om rapporten kontakta Maria Lindeberg på FoU, maria.lindeberg@mtm.se

Rapport om taltidningsspelare - 2016

Under vecka 34/2016 ringde vårt undersökningsföretag Markör upp 400 taltidningsprenumeranter som har en Daisyspelare. Vi frågade bland annat om hur ofta de läser i spelaren, vilka funktioner de använder, vad som är svårt samt vad som skulle få dem att läsa mer.

Undersökningen är en nollmätning inför den uppgradering av spelarna som kommer göras under hösten 2016. Efter uppgraderingen kommer vi göra en uppföljande undersökning.
Läs rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Användning och behov av annotationer och ämnesord - våren 2016

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord - maj 2016

Läs sammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kundnöjdhetsundersökning hösten 2015

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kundnöjdhetsundersökning våren 2015

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Användarundersökning barn och unga som som läser taktilt

MTM har ett flertal produkter och tjänster som riktar sig till målgruppen barn och unga som läser taktilt. För att ta reda på vad målgruppen tycker om dessa produkter och tjänster genomförde MTM under 2015 en användarundersökning. Undersökningen riktade sig till  de barn och unga som använder MTM:s medier och till de syncentraler som förmedlar och informerar om dessa produkter och tjänster. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer till barnen eller deras föräldrar. Personal på Syncentralerna fick svara på en webbenkät.

Några resultat:

 • Majoriteten av barnen och deras föräldrar är nöjda med de produkter och tjänster som MTM erbjuder
 • Få känner till hela bredden i MTM:s utbud
 • I princip alla barn har tillgång till en dator i hemmet medan knappt hälften har tillgång till en punktskrivare
 • Bland barn 7-12 är det 76 procent som läser punktskrift flera gånger i veckan


Här nedan finns rapport och sammanställning av öppna svar.

PDF-filer som öppnas i nytt fönster.

Rapport taktilt läsande barn

Öppna svar MTM Taktilt läsande barn Syncentraler

Öppna svar MTM Taktilt läsande barn 0-6 år

Öppna svar MTM Taktilt läsande barn 7-12 år

Öppna svar MTM Taktilt läsande barn 13-18 år

Text, talsyntes och talböcker – studenters syn på läsande och tillgänglighet

Under 2014 genomfördes vi en användarundersökning med studenter som använder talböcker i sina studier på universitet och högskola. Målet var att få fram vad studenter tycker om de talböcker MTM erbjuder idag och hur talböckerna fungerar i studenternas studiesituation.

Fyra fokusgrupper genomfördes på olika orter, med totalt 31 deltagare. Undersökningen genomfördes av Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MTM.

Några av de viktigaste resultaten:
• Studenterna är positiva till de talböcker som MTM erbjuder.
• Studenterna har olika behov och använder olika strategier för att ta till sig sin kurslitteratur. Samma student kan ha olika strategier beroende på bokens innehåll eller syftet med boken.
• Tiden det tar att få en ny titel inläst som talbok upplevs som lång. Orsaken är ofta MTM:s produktionstid. Men det kan också vara  lärare som är sena med kurslistan eller som byter ut titlar vid kursstart. Med lång väntan på en ny inläsning blir det svårt att hålla studietakten. Många studenter väljer därför att inte beställa kurslitteraturen från MTM utan försöker ta till sig kunskapen genom andra strategier.
• Det finns önskemål om att MTM och lärosätena ska samordna inläsningen av de talböcker som studenterna behöver. Det upplevs som orättvist att personer med läsnedsättning ska ägna mycket extratid åt att administrera sitt stöd, tid som andra studenter kan ägna åt att studera.
• Studenternas kunskapsnivå varierar stort när det gäller talböcker. Många av de problem studenterna har med att läsa talböcker skulle försvinna med rätt programvara och kunskap om hur programvaran ska användas.

Rapporten som PDF (öppnas i nytt fönster)

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät 2010

2010 genomfördes 712 intervjuer med personer som studerar med stöd av MTM:s högskoleservice. Syftet var att få en bild av vad studenterna tycker om de medier och den service MTM erbjuder. Undersökningen genomfördes av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av MTM. Några av de viktigaste resultaten:

 • Färre än 20 procent av studenterna har fått stöd för sitt funktionsnedsättning före högskolan.
 • På högskolan är det biblioteket som studenterna i första hand vänder sig till när de behöver stöd med anpassad litteratur.
 • Majoriteten läser talböcker och använder datorn när de lyssnar på talböckerna. Man använder även bokens text i sina studier, antingen genom talbok med text eller genom att ha den tryckta boken framför sig när man lyssnar på talboken.

Studenterna är mycket nöjda med MTM:s tjänst Egen nedladdning (resultatet av projektet Student Direkt), speciellt studenter med synskada, där 77 procent av dem som använder tjänsten är positiva.

Cirka 30 procent av studenterna avstår från att beställa produktion av böcker som inte finns att låna i Legimus. Orsaken är produktionstiden som de anser är för lång.

Text, talsyntes och talböcker – Studenters syn på läsande och tillgänglighet
Under 2014 genomfördes en användarundersökning med studenter som använder talböcker i sina studier på universitet och högskola. Målet var att få fram vad studenter tycker om de talböcker MTM erbjuder idag och hur de fungerar i studenternas studiesituation.
Fyra fokusgrupper genomfördes på olika orter, med totalt 31 deltagare. Undersökningen genomfördes av Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MTM. Några av de viktigaste resultaten:
• Studenterna är positiva till de talböcker som MTM erbjuder.
• Studenterna har olika behov och använder olika strategier för att ta till sig sin kurslitteratur. Samma student kan ha olika strategier beroende på bokens innehåll eller syftet med boken.
• Tiden det tar att få en ny titel inläst som talbok upplevs som lång. Orsaken är dels MTM:s produktionstid men även lärare som är sena med kurslistan eller som byter ut titlar vid kursstart. Att vänta på en ny inläsning gör det svårt att hålla studietakten. Många studenter väljer därför att inte beställa kurslitteraturen från MTM utan försöker ta till sig kunskapen genom andra strategier.
• Det finns önskemål om att MTM och lärosätena ska samordna inläsningen av de talböcker som studenterna behöver. Det upplevs som orättvist att personer med läsnedsättning ska ägna mycket extratid åt att administrera sitt stöd, tid som andra studenter kan ägna åt att studera.
• Studenternas kunskapsnivå varierar stort när det gäller talböcker. Många av de problem studenterna har med att läsa talböcker skulle försvinna med rätt programvara och kunskap om hur programvaran ska användas.

Användarundersökning av teknik, läsvana och läsupplevelse bland taltidningsprenumeranter 2010

2010 genomfördes 580 intervjuer med prenumeranter på dagstidningars taltidningsversion i syfte att få kunskap om användarna rörande teknik, läsvana och läsupplevelse. Undersökningen genomfördes av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Taltidningsnämnden, TTN, i samband med utredningarna Framtida inriktning för taltidningsverksamheten i Sverige och Samverkan för ökad tillgänglighet.

Några av de viktigaste resultaten:

 • Medelåldern bland respondenterna är 72 år.
 • 62 procent av de intervjuade har tillgång till dator i hemmet och internet via bredband fast eller mobilt. 2008 var motsvarande siffra 41 procent.
 • 98 procent av taltidningsprenumeranterna i undersökningen läser även talböcker och många önskar sig en och samma spelare för tidningar och böcker.
 • 20 procent av de tillfrågade radiotidningsprenumeranterna upplever att de saknar texter i sin upplästa tidning, till exempel annonser, familjedelen, bilagor som kommer med tidningen och lokala nyheter.
 • Många respondenter menar att det tar tid lång att vänja sig vid talsyntes, ofta flera månader. Dessutom lyssnar majoriteten av prenumeranterna sällan eller aldrig på talsyntes.

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

MTM har tillsammans med Kungliga biblioteket, KB, gjort en genomgång av åtta artikeldatabaser för att undersöka hur så kallade kompensatoriska hjälpmedel fungerar för dels lässvaga (personer med dyslexi), dels synskadade, i dessa databaser. För lässvaga är det undersökta hjälpmedlet talsyntes, för synskadade skärmläsare. Översynen är framför allt gjord med tanke på studenter på högskolor och universitet. Resultaten var övervägande positiva.

Vilka är talbokslåntagarna och vad lånar de?

MTM har i en användarundersökning - gjord oktober 2010 - använt statistik från 21 folkbiblioteks datasystem för att få fram fakta om talbokslåntagarna i Sverige. Det är en uppföljning av en liknande undersökning som gjordes 2007. Här är några siffror från undersökningen:

 • Det finns ca 50 000 talbokslåntagare vid folkbiblioteken i Sverige. 
 • 65 procent är kvinnor, 35 procent är män. Men antalet män ökar. I åldersgruppen 0-18 är pojkarna fler än flickorna.
 • Talbokslåntagarna lånar inte bara talböcker: 50 procent av lånen är talböcker, 25 procent är böcker med tryckt text, 19 procent är ljudböcker och 6 procent är cd-skivor, filmer, Daisy-spelare, noter med mera.

Mer information

Till rapporten Talande böcker och läsande barn

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)